Cancerbehandlingar

Cancerbehandlingar

Efter att ha fått besked om att man har cancer är det många frågor som uppstår, både för patienten och nära anhöriga. Det finns många olika typer av cancerbehandlingar och mycket information som ska gås igenom. Vilken typ av behandling som kommer att ges bero på typen av cancer, vilken fas cancern befinner sig i, och patientens allmäntillstånd. De flesta patienter får en kombination av behandlingar, vilket ofta inkluderar kirurgi, kemoterapi och/eller strålning. Traditionell behandling inkluderar just kirurgi, kemoterapi, hormonterapi och/eller strålning, men det finns idag också ytterligare möjligheter såsom immunoterapi, stamcellstransplantation, och precisionsmedicin. Ständigt sker det förbättringar inom forskning och utveckling och nya behandlingar tillkommer kontinuerligt. Nedan finns en kort sammanfattning på olika cancerbehandlingar. Sidoeffekter behandlas inte.

 

Operation – Kirurgiskt ingrepp används för att operera bort tumören vid de flesta cancerfall. Beroende på vilket stadium cancern uppnått används kirurgi i kombination med andra behandlingar som beskrivs nedan.

Strålning – Strålning dödar cancercellerna eller saktar ner cancercellernas tillväxt. Strålning kan också användas för att hindra cancern att komma tillbaka. Den kan användas som enda behandlingsmetod eller i kombination med operation eller kemoterapi. Strålning är högenergipartiklar såsom röntgenstrålar, gammastrålar, elektronstrålar eller protonstrålar. Dessa strålar förstör eller skadar cancerceller genom att skada DNA i cellerna. Detta förhindrar tillväxten av cancercellerna. Närliggande friska celler skadas kan också skadas av strålningen, men vanligtvis (dock inte alltid) repar dessa sig.

 

Cytostatika – Läkemedel som dödar eller saktar ner tillväxten av cancerceller. Ett enstaka cytostatika läkemedel kan användas men oftast används en kombination av flera läkemedel för att minska risken för resistens. Cancerceller bildar nya celler oftast lite snabbare än normala celler. Cytostatikaläkemedlen utnyttjar detta fenomen och attackerar celler vid olika faser i celldelningsprocessen. Läkemedlet kan dock inte skilja mellan en cancercell och en normal cell, vilket medför att även normala celler skadas vid behandlingen.

Immunoterapi – En behandling som hjälper patientens eget immunsystem att bekämpa cancern. Det finns olika typer av immunoterapier, vissa förstärker immunsystemet på ett generellt sätt medan andra behandlingar hjälper immunsystemet att attackera specifikt cancercellerna. Monoklonala antikroppar kan fungera direkt mot cancercellerna eller blockerar ”bromsarna” i immunsystemet, vilket hjälper immunsystemet att känna igen och attackera cancercellerna. En särskild typ av immunoterapi som testas nu är CART T-celler (Chimeric Antigen Receptor) som förändrar patientens T-celler så att de fäster sig till proteiner på ytan av cancercellerna t ex för cancer som lymfom och leukemi. Vilken typ av immunoterapi som bör användas beror också på vilken cancertyp som behandlas och övriga behandlingar som utförs.

 

Målsökande terapi – I motsats till traditionell cytostatika, fungerar målsökande terapi direkt på cancercellerna och inte mot friska normala celler. Oftast används målsökande terapi i kombination med andra cancerbehandlingar. Målsökande terapi fungerar på specifika delar av cancercellen och kan blockera eller stänga av kemiska signaler, ändra proteiner, stoppa förmågan att skapa nya blodkärl, initiera immunsystemet, eller förmedla cytostatika läkemedel till cancercellen.

Hormonterapi – Detta är en behandling som specifikt riktar sig mot bröst och prostatacancer. Hormonbehandling stoppar eller saktar ner tillväxten av dessa cancerformer.

Stamcellstransplantation – Denna behandling tillförs blodbildande stamceller hos cancerpatienten. Detta används vid behandling av blodcancer (leukemi, lymfom eller multipel myelom) eller när patientens egna blodbildande stamceller har blivit förstörd genom hög dos av cytostatika eller strålning. Det finns olika typer av stamcellstransplantation såsom perifert blod, benmärg eller navelsträngsblod.

 

 

Precisionsmedicin – Det kan ibland underlätta att välja bäst behandlingsmetod genom att ha en genetisk kunskap av en patients cancer. Under fortskridandet av sjukdomen, sker genetiska ändringar vilket gör att cancern växer och sprider sig. Ändringar som sker gällande cancersjukdomen för vissa patienter sker inte för andra trots att det rör sig om samma cancerform. Dessa ändringar kan ibland identifieras för en enskild patient och behandlas specifikt. Om det finns ett riktat läkemedel godkänt för en specifik cancer kommer troligtvis patienten testas för att se om den molekylära ändringen finns närvarande i cancern. Behandlingar av cancer genom precisionsmedicin används ännu inte i rutinsammanhang. Detta område är dock ett snabbt växande forskningsområde och många nya läkemedel inom precisionsmedicin testas för närvarande i kliniska studier. 

___

LÄS MER

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types
https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types.html
https://cancer.se/behandlingar-vid-cancer/